Vanuit uw land kunnen geen nieuwe bestellingen worden geplaatst. United States

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

Ondernemingsgegevens:

 

CRS bvba

Meyersstraat 50

2100 Deurne

Mail: sandra@crsbvba.be

Tel: 0497/79.50.46

Ondernemingsnummer: BE0476.816.465 RPR Antwerpen

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 2: Prijs

Artikel 3: Aanbod

Artikel 4: Online aankopen

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 7: Herroepingsrecht

Artikel 8: Garantie

Artikel 9: Klantendienst

Artikel 10: Niet tevreden?

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Artikel 12: Aantasting geldigheid / Niet-verzaking

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Artikel 14: Bewijs

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

 

 1. Algemene bepalingen

De e-commerce website van CRS bvba biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt bij CRS bvba.

Bij het plaatsen van een bestelling, zowel fysiek als via de webwinkel van CRS bvba, moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door CRS bvba aanvaard zijn.

 

 1. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen

Indien leverings-, reservatie of administratiekosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 1. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CRS bvba niet.

CRS bvba is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

CRS bvba is in geen geval aansprakelijk of gehouden ingeval van manifeste materiële fouten, zet-of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door CRS bvba.

CRS bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

 1. Hoe kan ik bestellen?

Bij elk product staat een knop om het artikel aan je winkelwagen toe te voegen.  Wanneer je deze hebt aangeklikt, is het artikel aan je winkelwagen toegevoegd. Wanneer alle gewenste producten aan de winkelwagen zijn toegevoegd, klik je rechts op de winkelwagen op afrekenen.

Hier kun je de benodigde gegevens invullen, aantallen wijzigen, een verzendmethode kiezen etc.

Uw bestelling wordt pas verzonden nadat de volledige betaling bevestigd werd.  

Wanneer je bestelling is afgerond, ontvang je van ons een bestelbevestiging via je mail-adres.

CRS bvba is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

 1. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Zijn alle producten uit je bestelling op voorraad? In dat geval wordt je bestelling doorgaans dezelfde dag nog verzonden.

De verzendkosten worden automatisch weergegeven in het winkelmandje.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling en de betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel, niet conformiteit, of andere tekortkoming bij de levering, moet door de klant binnen 24 uur onverwijld en schriftelijk worden gemeld aan CRS bvba.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door CRS bvba was geboden.

 

 6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van CRS bvba, zonder dat dit de afbreuk doet aan de risico overdracht zoals in artikel 5 omschreven.

De klant verbindt zich ertoe om zonodig derder op het eigendomsvoorbehoud van CRS bvba te wijzen. Bv; aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 1. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij CRS bvba.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

Voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van goederen en diensten) waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in zijn bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant CRS bvba schriftelijk op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet laten dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan CRS bvba heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan CRS bvba  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt CRS bvba zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal CRS bvba alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat CRS bvba op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan CRS bvba wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Dienstenovereenkomsten zodra de uitvoering is begonnen;
 • De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • De levering van verzegelde audio-en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Overeenkomsten waarbij de klant CRS bvba specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv; downloaden van muziek, software …)

 

 1. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van de levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant CRS bvba zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen  een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleidingen, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maand volgend op datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

 1. Klantendienst

De klantendienst van CRS bvba is bereikbaar op het telefoonnummer 0497/79.50.46 of via mail: Sandra@crsbvba.be

 10. Niet tevreden?

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van jou te horen als je niet tevreden bent over onze dienstverlening. Doet dit mede om eventuele schade te beperken zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen 2 maanden na ontdekking gebeurt. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Klachten kunnen verstuurd worden naar Sandra@crsbvba.be en zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

 

 1. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover CRS bvba beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

CRS bvba heeft het recht niet te leveren zolang niet is betaald. Onverminderd het voorgaande behoudt CRS bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

 1. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door CRS bvba om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 1. Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, in de algemene verkoopsvoorwaarden van CRS bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

 

 1. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 1. Toepasselijk recht – geschillen

Het belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.